روش انجام مزوتراپی

سوراخ کردن (پرسینگ) گوش، ناف و بینی